Endless possibilities with our software

 Privacy statement

Posthie automatiseringsdiensten

Deze privacyverklaring van Posthie automatiseringsdiensten (Posthie). Posthie is gevestigd op de van Groningenstraat 7 in Cothen. Het KvK.nr is: 18128410. Posthie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) bij Posthie (L.Post) houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Posthie. Indien er klachten of vragen zijn kunt u contact opnemen met de FG. Dit kan per post aan Posthie automatiseringsdiensten, van Groningenstraat 7, 3945 EC Cothen, of per e-mail via privacy@posthie.nl. In deze privacystatement wordt ons algemene beleid ten aanzien van het verwerken van persoons-gegevens uitgelegd. Er wordt beschreven welke persoongegevens wij verwerken, hoe uw privacy wordt gewaarborgd, en welke rechten u heeft. Op de Posthie website wordt er geen gebruik van cookies gemaakt. Dit privacystatement heeft betrekking op gegevens die Posthie verwerkt van (potenciële) klanten, en leveranciers (en eventueel sollicitanten). Algemene privacy statement van Posthie. Posthie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https:/www.posthie.nl , van haar (potentiele) klanten en relaties. Posthie stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat daar zorgvuldig mee om. Posthie deelt uw gegevens alleen met partijen die Posthie inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moeten delen op basis van een wettelijk verplichting. Wanneer en hoe verzamelen wij uw gegevens? Posthie verwerkt uw persoongegevens omdat u: gebruik maakt (of wil gaan maken) van haar diensten; uw gegevens invult of achterlaat via de gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon; een zakelijke relatie met Posthie heeft; solliciteert bij Posthie) De meeste gegevens die Posthie van u verzamelt levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we gegevens uit onze database halen, zodat u niet elke keer opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren. Posthie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Communicatie Posthie gebruikt uw contactgegevens om contact nu u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, om u te informeren over onze dienstverlening en u op de hoogte te stellen van aanpassingen. Uitvoeren van opdrachten Als u klant of leverancier bent van Posthie verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, tot standkoming en uitvoering van de overeenkomst. (Sollicitatieprocedure Zowel bij een open sollicitatie en/of een sollicitatie op een vaccature.) Wet- en regelgeving Uw persoonsgegevens worden verwerkt indien Posthie daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht is. Beveiliging Ons pand is voorzien van camera’s Marketing analyse en onderzoek Uw contactgegevens kunnen worden gebruikt om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels, uitsluitend om onze diensten te optimaliseren. Wat zijn de fundamenten voor de verwerkingen? Posthie verwerkt uw gegevens omdat Posthie deze gegevens nodig heeft voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst met u, omdat Posthie een wettelijke verplichting heeft, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat Posthie daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Wanneer Posthie voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit op ieder moment wijzigen/beëindigen. Dit kan per post aan Posthie Automatiseringsdiensten, van Groningenstraat 7, 3945 EC Cothen, of per e-mail via privacy@posthie.nl. Met welke procedures gaat het en welke persoonsgegevens verzamelt Posthie? Klantenservice/Contactformulier Bij Posthie kunt u altijd terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Posthie. Op de website van Posthie kunt u contact opnemen via een contactformulier, bijvoorbeeld bij een vraag of klacht. Deze komt binnen bij Posthie en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die Posthie u vraagt in te vullen heeft Posthie nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Cameratoezicht Posthie heeft haar pand beveiligd met camera’s. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst. Inkoop/Leveranciers Posthie verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Posthie verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is. (Sollicitaties Uw sollicitatiegegevens zijn alleen toegankelijk voor Posthie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Posthie gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.) Hoe lang bewaart Posthie uw persoonsgegevens? Posthie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Posthie, mocht de klantrelatie worden beëindigd, bewaard Posthie maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit is van toepassing op onder anderen facturen. Leveranciersgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u en Posthie zaken doen of zolang u Posthie’s contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als Posthie daartoe verplicht is op grond van de wet. (Sollicitantengegevens Uw sollicitatiegegevens worden maximaal 1 maand na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming heeft gegeven dat Posthie deze langer mag bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.) Camerabeelden Posthie’s camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard, tenzij er een gegronde rede is om de beelden langer te bewaren (b.v. een politieonderzoek) dan worden de beelden zolang als noodzakelijk bewaard. Deelt Posthie uw persoonsgegevens? Posthie deelt uw gegevens alleen met partijen die Posthie inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moeten delen op basis van een wettelijk verplichting. Echter wanneer Posthie uw gegevens delen met derden, legt Posthie die derde de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Als Posthie een derde partij inschakelt die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zullen wij extra maatregelen nemen daar waar nodig is. Posthie verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde, verder deelt Posthie uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daar wettelijk toe verplicht is. Hoe beveiligt Posthie uw gegevens? Posthie is in het bezit van het NEN 7510 compliance verklaring en werkt volgens de regels zoals in ons NEN 7510 handboek wordt beschreven. NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor Informatie-beveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “Het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en de vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.” (bron: VECOZO.) (Voor meer info neemt u contact met Posthie op.) Posthie’s website is beveligd met een TLS-certificaat, hiermee wordt vertrouwelijke informatie verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden Continue monitoren van het netwerk Posthie’s software is geüpdatet en Posthie maakt gebruik van een Firewall Back-up en herstelprocedures (zie NEN 7510 handboek) Toegang tot Posthie’s electronische systemen is beveiligd met een (lang)wachtwoord en 2-factor authenticatie. Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens Posthie sluit een Geheimhoudingsverklaring met klanten Het delen van persoonsgegevens met derden doet Posthie via een beveiligde verbinding. Posthie sluit overeenkomsten af met derden die in opdracht van Posthie uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy gewaarborgd wordt. Beveiligd pand met camara’s en recording Veilig opslaan van Posthie’s data op versleutelde harde schijven met Microsoft® beveiligde wachtwoorden. Posthie heeft een gescheiden internetverbinding voor prive en zakelijk gebruik. Welke rechten heeft u met betrekking op uw persoonsgegevens? U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken te maken tegen gegevensverwerking door Posthie. U heeft in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. (U kunt bij Posthie een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Posthie van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde persoon/organisatie te sturen) U kunt een verzoek tot inzage correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens , verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@posthie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan zullen wij contact met u opnemen. Dit ter bescherming van uw privacy. Posthie zal beoordelen of Posthie gehoor moet of kan geven aan uw verzoek. Posthie zal hier zo snel mogelijk op reageren. Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijke bij onze Funtionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Posthie hoopt uiteraard dat u en Posthie hier samen uitkomen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Wanneer de privacy statement van Posthie verandert? De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens van onze diensten kunnen veranderen. Posthie behoudt dan ook het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De meest actuele privacy statement vindt u altijd op https:/ www.posthie.nl. Deze verklaring is op het laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Sitemap

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult, gaat u accoord met Posthie's privacy statement.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Gegevens

POSTHIE automatiseringsdiensten
adres: telefoonnr.: e-mail: website: K.v.K. nr partner/dealer: samenwerking: van Groningenstraat 7 3945 EC Cothen 0343-563565 info@posthie.nl www.posthie.nl 18128410 Microsoft®, HP, HPE Frames automatisering
lees ons volledige privacy statement