Endless possibilities with our software

Algemene Voorwaarden

 Hoofdstuk I Algemene Leveringsvoorwaarden Hoofdstuk II Levering van programmatuur en diensten Hoofdstuk III Levering van goederen I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Defenities 1.1 Leverancier: Posthie Automatiseringsdiensten. 1.2 Afnemer: gebruiker van en contractuele wederpartij ter zake door de leverancier geleverde diensten en/of producten. 1.3 Gebruikersovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en afnemer die bij elke afname van programmatuur, diensten of producten gesloten. 1.4 Diensten: alle werkzaamheden die voortvloeien uit serviceovereenkomsten tussen leverancier en afnemer. 1.5 Programmatuur: alle door leverancier ontworpen en/of geleverde computer-programma's. 2. Toepasselijkheid 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier diensten en/of producten van welke aard dan ook aan afnemer levert. zulks met uitsluiting van andere algemene voorwaarden die door afnemers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen 2.2 Tenzij leverancier schriftelijk anders vermeldt, zijn alle aanbiedingen en/ of offertes van leverancier vrijblijvend. 2.3 Een order bindt leverancier eerst door de verzending van de orderbe-vestiging. 2.4 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. 2.5 Indien afwijkingen van enige bepalingen van deze algemene voorwaarden worden overeengekomen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. 3. Tarieven en betaling 3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle door leverancier genoemde prijzen per stuk en exclusief BTW. 3.2 Tenzij anders omschreven, is in de koopprijs van goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer en verzekering. 3.3 Betaling van de in de gebruikersovereenkomst overeengekomen prijs of het tarief dient te geschieden voorafgaand aan de levering van de diensten en/of producten, of per automatische incasso per maand op iedere eerste week van de betreffende maand 3.4 Indien er sprake is van een periodieke betalingsverplichting, is leverancier gerechtigd om op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien afnemer hiermee niet akkoord gaat, heeft hij het recht om binnen 30 dagen na de kennisgeving omtrent de verhoging de gebruikersovereenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de verhoging zou worden doorgevoerd. 3.5 In de gebruikersovereenkomst wordt vastgelegd op welke datum/data de betaling dient te geschieden. Facturen worden door afnemer volgens de op de factuur vermelde betalingscondities voldaan. Indien in de gebruikersovereenkomst niets is geregeld omtrent de betaling, dient afnemer elke factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen. Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van een betaling. 3.6 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is afnemer vanaf de dag dat de termijn verloopt tot aan de dag der algehele voldoening, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, de wettelijke (handels)rente aan leverancier verschuldigd. 3.7 Indien afnemer na ingebrekestelling nog steeds nalatig blijft in zijn betalingsverplichting(en), kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer tevens is gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 150,-- exclusief BTW. Afnemer is in dat geval ook aansprakelijk voor eventuele kosten voor externe deskundigen. 3.8 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn is bepaald, heeft de leverancier het recht om een aanbetaling te verlangen voor de geleverde en/of de te leveren diensten en/of producten. De leverancier kan ook van de afnemer verlangen dat deze op andere wijze zekerheid stelt voor de voldoening van zijn betalingsverplichting(en). 4. Levering en leveringstermijn 4.1 Leverancier spant zich in om de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn brengt leverancier niet in verzuim. In alle gevallen treedt leverancier wegens termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld, onder vermelding van redenen en argumenten. 4.2 Ontbinding door afnemer wegens het uitblijven van de prestatie van leverancier is alleen dan mogelijk indien aan leverancier een termijn van 21 dagen is gesteld om alsnog conform de gebruikersovereenkomst te leveren. Deze termijn vangt aan vanaf de datum van ingebrekestelling. 4.3 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de gebruikersovereenkomst zijn, gaan op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer zijn gebracht. 4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om de door afnemer bestelde programmatuur, diensten en/of producten in deelleveringen aan afnemer te leveren. Afnemer is verplicht om elke deellevering als een zelfstandige te beschouwen en derhalve iedere desbetreffende factuur binnen de gestelde termijn te voldoen. 5. Rechten van intellectuele eigendom 5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegever(s) of diens toeleverancier(s). Afnemer krijgt uitsluitend de gebruikers-rechten die bij deze bepalingen of de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander verdergaand recht van afnemer tot verveelvoudiging van pro-grammatuur, websites, databestanden en andere materialen, is uitgesloten. 5.2 Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. 5.3 Het is afnemer niet toegestaan om enige auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen. 6. Beëindiging gebruikersovereenkomst 6.1 Ieder der partijen mag de overeenkomst slechts dan ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen. Voorafgaand dient de wederpartij schriftelijk en gemotiveerd in gebreke te worden gesteld tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. 6.2 De gebruikersovereenkomst eindigt van rechtswege indien aan één der partijen surseance van betaling wordt verleend of indien één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard. 6.3 Leverancier heeft het recht om de gebruikersovereenkomst te ontbinden indien afnemer enige verplichting niet nakomt. Leverancier zal afnemer eerst eenmaal aanmanen om de contractuele verplichtingen na te komen. 7. Aansprakelijkheid 7.1 De aansprakelijkheid van leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die overeenkomst overeengekomen prijs. 7.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, dan wordt de prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen die zijn bedongen voor één jaar. 7.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, schade die verband houdt met het gebruik van door afnemer aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden. 7.4 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover afnemer bewijst dat de schade hierdoor is veroorzaakt. 7.5 De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier 8. Overmacht 8.1 Indien één der partijen door overmacht wordt gehinderd in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, is hij ten tijde van de overmachtsituatie niet gehouden tot nakoming. 8.2 Onder overmacht wordt tevens verstaan overmacht van toeleveranciers van leverancier, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en gebrekkigheid van programmatuur en zaken van derden waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier is voorgeschreven. 8.3 Naast brand- en waterschade geldt als overmacht in ieder geval verstoring van de dienst en/of programmatuur door stroomuitval, virussen, wormen, etc. alsmede onbevoegd gebruik of binnentreden van systemen van leverancier of afnemer. II LEVERING VAN PROGRAMMATUUR EN DIENSTEN 9. Aflevering en installatie van programmatuur 9.1 Alle aan afnemer geleverde programmatuur blijft eigendom van leverancier. 9.2 Afnemer verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. 9.3 Leverancier zal de programmatuur aan afnemer zoveel mogelijk conform de gemaakte afspraken hieromtrent afleveren en indien overeengekomen ook installeren. Indien door partijen geen afspraken zijn gemaakt omtrent de installatie van de programmatuur, zal afnemer zelf de programmatuur installeren en inrichten en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. 9.4 Afnemer mag de geleverde programmatuur niet weigeren op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan. 10. Duur van de overeenkomst 10.1 Tenzij anders overeengekomen, wordt de gebruikersovereenkomst met betrekking tot de levering van diensten, aangegaan voor een termijn van één jaar. 10.2 Deze termijn wordt, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode. 10.3 Leverancier is gerechtigd om de overeengekomen prijzen bij stilzwijgend verlengde contracten te indexeren zonder dat dit afnemer het recht geeft om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Indexering geschiedt op basis van het door het CBS vastgestelde prijsindexcijfer 'CPI-alle huishoudens' met basisjaar 2000 = 100. 11. Bescherming persoonsgegevens 11.1 Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van de persoonsgegevens tot welke hij toegang heeft of verkrijgt via de door hem ontworpen en/of geleverde programmatuur. 12. Garantie 12.1 Leverancier is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van programmatuur. Afnemer zal na ontvangst zelf de resultaten controleren. 12.2 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur geheel foutloos en zonder gebreken geleverd is/wordt. 12.3 Afnemer is verplicht om binnen acht dagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de programmatuur, leverancier op de hoogte te brengen van eventuele fouten en/of gebreken in de programmatuur. Leverancier is verplicht om deze fouten en/of gebreken kosteloos te herstellen indien en voor zover deze toerekenbaar zijn aan leverancier. Alleen wanneer de programmatuur in opdracht van afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, zal leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen. 12.4 Geen recht op garantie bestaat wanneer afnemer zonder toestemming van leverancier veranderingen heeft aangebracht in de programmatuur of indien schade is ontstaan door gebruiksfouten of onkundig gebruik door afnemer. 12.5 Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. 12.6 Na verloop van drie maanden vervalt de garantie zoals omschreven in dit artikel, waarna leverancier geen verplichting meer heeft tot herstel van eventuele fouten en/of gebreken. 13. Rechten van intellectuele eigendom 13.1 Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor afnemer ontwikkelde programmatuur, websites, databases en andere materialen over zullen gaan op afnemer, dan doet dit niets af aan de rechten van leverancier om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie e.d. zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren. Bovendien doet bovenstaande niet af aan het recht van leverancier om aan andere afnemers soortgelijke producten te leveren. 13.2 Leverancier heeft het recht om met behulp van technische maatregelen de bescherming in diens intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. 13.3 Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden of andere materialen, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie. Afnemer vrijwaart leverancier tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren, inbreuk maakt op enig recht van derden. III. LEVERING VAN GOEDEREN 14. Aflevering en installatie van apparatuur 14.1 Alle aan afnemer geleverde apparatuur blijft eigendom van leverancier, totdat alle bedragen die afnemer aan leverancier verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. 14.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van de gekochte apparatuur. Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt is voor het door afnemer beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke koopovereenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd. 14.3 De door leverancier aan afnemer verkochte apparatuur zal op de overeengekomen plaats bezorgd worden, waarbij alle risico's van leverancier op afnemer overgaan op het moment dat afnemer de feitelijke beschikking over de apparatuur krijgt. 14.4 Afnemer is verantwoordelijk voor een goede omgeving waarin de apparatuur naar behoren kan functioneren. 14.5 Indien partijen dit overeenkomen, zal leverancier de apparatuur installeren of laten installeren. Bij deze installatie is niet inbegrepen de installatie van eventuele programmatuur. 15. Garantie 15.1 Afnemer verplicht zich om na ontvangst van apparatuur de bijhorende ingevulde garantie- en of registratieformulieren van de fabrikant direct te retourneren aan het door de fabrikant opgegeven adres of, indien zulks is overeengekomen, op te sturen aan leverancier. 15.2 Alleen indien afnemer aan voornoemde verplichting heeft voldaan, is op alle door leverancier geleverde apparatuur gedurende één kalenderjaar volledige garantie van toepassing. De garantietermijn is slechts langer indien dit op het garantiebewijs staat vermeld. 15.3 Eventuele voorrijkosten, verzendingskosten en verzekeringskosten komen uitsluitend voor rekening van afnemer. 15.4 Geen recht op garantie bestaat wanneer afnemer zonder toestemming van leverancier veranderingen heeft aangebracht in de apparatuur of indien schade is ontstaan door gebruiksfouten of onkundig gebruik door afnemer. 15.5 De garantie geldt niet voor toebehoren bij apparatuur (kabels, mediadragers, etc.). 15.6 Indien en voor zover leverancier apparatuur van derden aan afnemer levert, zullen voor waf betreft die apparatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. 15.7 Toezending van defecte apparatuur door afnemer aan leverancier met een beroep van afnemer op de garantie is slechts dan geoorloofd indien afnemer hiervoor toestemming heeft gekregen van leverancier. 16. Strijdigheid met andere algemene voorwaarden 16.1 Algemene voorwaarden van contractspartijen van leverancier zijn uitdrukkelijk uitgesloten van toepasselijkheid op de overeenkomsten waarbij leverancier contractspartij is, tenzij de voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn geaccepteerd. 17. Toepasselijk recht 17.1 De overeenkomsten tussen leverancier en de contractspartij gesloten, worden beheerst door Nederlands recht. 17.2 Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door leverancier gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Aldus opgemaakt 10 juni 2008, ingepot gegeven bij de K.v.K. te Utrecht: onder dossiernummer 18128410

Sitemap

Contactformulier

Wanneer u ons contactformulier invult, gaat u accoord met Posthie's privacy statement.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Gegevens

POSTHIE automatiseringsdiensten
adres: telefoonnr.: e-mail: website: K.v.K. nr partner/dealer: samenwerking: van Groningenstraat 7 3945 EC Cothen 0343-563565 info@posthie.nl www.posthie.nl 18128410 Microsoft®, HP, HPE Frames automatisering
lees ons volledige privacy statement